Bérleti feltételek

A Bérbeadó a Bérlõ használatába adja az üzemképes, tiszta állapotú bérleti tárgyat. A szerzõdés fennállása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a rendeltetésszerû használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, ill. a bérleti tárgy cseréjérõl.

Arra az idõre, amíg a bérleti tárgy rendeltetésszerûen nem használható, a Bérlõnek bérleti díjat fizetni nem kell.

A bérlet létrejöttének alapvetõ feltételei:


  • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya e névre szólóan.
    Tárgyhavi, vagy elõzõ havi e névre és címre szóló közüzemi számla.
  • Esetenként ezek mellett letéti díj, melynek az összegét az eladó állapítja meg.
  • A bérleti díj elõre fizetendõ.
    • Bérlő köteles gondoskodni az áramvédő relével ellátott elektromos hálózatról és a szakképzett kezelőröl!

A Bérlõ jogosult a bérleti díjnak legkésõbb a lejárat napján történõ befizetésével a szerzõdést meghosszabbítani mindaddig, amíg a bérelti tárgyat használni kívánja. A bérleti idõ lejártával a bérlet megszûnik és a Bérlõ a bérleti tárgyat üzemképes állapotban, hibátlan tartozékaival együtt köteles visszaszállítani.

Meghibásodás, vagy rongálódás esetén a Bérlõ tartozik a bérleti tárgyat a boltba azonnal visszahozni.

Ha a Bérlõ a bérleti idõ lejártakor a bérleti tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a bérleti tárgyat a Bérlõtöl elszállítani. A szállítással felmerülõ költség és a beszállítás napjáig felmerülõ bérleti díj a Bérlõt terheli.

Ha a bérleti tárgy visszaszállítása a Bérlõnek felróható okból meghiúsul, elvész, vagy használhatatlanná válik, stb., a Bérlõ köteles a bérleti tárgynak tényleges értékét megfizetni. A bérlõ ezt meghaladóan kártérítési átalányt köteles az elmaradt bérleti díjra 6 havi idõtartamra megfizetni. (Legfeljebb a bérleti tárgy tényleges értékének összegét)

Ha a bérleti tárgy a Bérlõnek felrõható okból meghibásodik, a Bérlõ köteles a javítási költségeket és a Bérbeadó egyéb igazolt költségét ill. kárát megtéríteni.

A bérleti szerzõdés fennállása alatt a bérlet és a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthetõ el és nem terhelhetõ.

Felek a jelen szerzõdés várható per esetére kikötik a B.A.Z megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A bérelt gép kezelõjérõl a Bérlõ gondoskodik, az esetleges balesetért teljes felelõséggel tartozik.